ПБНЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856"
Първо българско народно читалище - град Свищов

ПОКАНА

 

На основание чл. 27, ал. 1, т. 1, от Устава на

ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856” – Свищов,

Настоятелството Ви кани да вземете участие в Общото събрание,

което ще се проведе на 26 март 2024 година, от 17.30 часа,

в салона на Читалището, при следния

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Отчет за дейността на Читалището през 2023 година.
  2. Отчет за изпълнението на бюджета за 2023 година и приемане на годишния финансов отчет.
  3. Доклад на Проверителната комисия за финансовата и организационна дейност на Читалището през 2023 година.
  4. Приемане на бюджет на Читалището за 2024 година.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

1). Регистрацията на членовете на Общото събрание започва от 17:00 часа във фоайето на Читалището.